top of page

 

Vedtekter for Wounds AS

§1 Formål

Wounds AS driver blant annet kunnskaps- og undervisningsportalen www.wounds.no . Siden er rettet mot helsepersonell som er involvert i behandling av pasienter med sår.

Vårt mål er med nettsiden er å bidra til en tryggere og bedre behandling av pasienter med sår i Norge.

 

§2 Mandat

Undervisningsportalen  www.wounds.no skal være kostnadsfritt tilgjengelig for alle. Den skal være mest mulig praktisk orientert samt faglig oppdatert. Bare en liten del av sårbehandling er veldokumentert i kliniske studier. Hovedtyngden av kunnskap i sårbehandling er erfaringsbasert og innholdet på nettsiden gjenspeiler dette.

Wounds AS skal sende ut regelmessige nyhetsbrev til helsepersonell som abonnerer på denne tjenesten. Nyhetsbrevene skal omhandle et bredt spekter av sårbehandling – alt fra informasjon om utdanning, offentlige kampanjer men også produktspesifikke omtaler.

Innholdet på nettsiden skal omhandle retningslinjer for utredning og behandling av de mest vanlige kroniske og akutte sårene. I tillegg skal nettsiden gi en totaloversikt over sårprodukter som er tilgjengelig i Norge. Utover det skal en finne informasjon om utdanningsmuligheter samt informasjon om refusjonsordninger på siden vår.

Wounds AS skal bidra med forelesninger og presentasjoner på arrangementer som har som formål å undervise i sårbehandling.

 

§3 Organisering

Styret består av en styreleder og to medlemmer. Alle tre medlemmer av styret er redaktører for nettsiden.

I tillegg benytter en seg av eksterne konsulenter for utarbeidelse av innhold på nettsiden.

Styret er beslutningsdyktig når minst to av tre medlemmer er til stede, herav leder eller nestleder. Ved avstemning gjelder simpelt flertall.

 

§4 Økonomi

Wounds AS drives non-profit. Inntektene skal dekke leie av kontor, lønn til ansatte, forsikring, strøm, internett, rekvisita, multimedia verktøy, domene/webhotell, driften av siden, innleie av eksterne bidragsytere (konsulenter) samt reisevirksomhet i forbindelse med å holde kurs eller delta på kongresser.

Wounds AS er avhengige av reklameinntekter for å kunne driftes. 

 

§5 Etiske aspekter

Wounds AS omtaler produkter og ikke nødvendigvis produktgrupper. En av hovedutfordringene innen sårbehandling i dag er at helsepersonell ikke klarer å skille mellom det store antallet av bandasjer som er tilgjengelige. For å forsterke den praktiske aspektet av vår nettside har vi valgt å heve frem de produktene vi synes er best egnet innenfor hver produktgruppe. Vi gjør leserne tydelig oppmerksomme på at dette reflekterer våre egne erfaringsbaserte meninger og gjenspeiler ikke nødvendigvis andre sårbehandlere sine meninger. Wounds AS skal ikke skrive negative omtaler om noen produkter med mindre at det finnes god evidens for at et spesifikt produkt ikke er egnet til behandling av sår.

Når Wounds AS fremhever noen produkter fremfor andre kan det oppfattes som en kilde for mulige interessekonflikter, spesielt når nettsiden driftes av reklameinntekter fra industrien.

Wounds AS har derfor utarbeidet tydelige etiske retningslinjer og det er et absolutt krav at Wounds AS holder seg til disse til enhver tid. Det forventes også at eksterne samarbeidspartnere respekterer disse reglene.

 • Alle medlemmene i styret arbeider også i det offentlige helsevesen. Dette kan føre til interessekonflikter. Det er derfor av høyeste prioritet at disse rollene på ingen tidspunkt blandes. Forhandlinger med leverandører på vegne av Wounds AS skal aldri foregå på den offentlige arbeidsplass.

 • I møte med leverandører eller andre samarbeidspartnere skal Wounds AS gjøre oppmerksom på de ulike rollene styremedlemmene har.

 • Produktutviklinger og forskning som gjennomføres på den offentlige arbeidsplassen tilhører arbeidsgiveren (jfr. Kontrakt mellom Helse Fonna og arbeidstakere) og kan ikke inngå i Wounds AS sine satsingsområder uten tillatelse fra arbeidsgiveren.

 • Alle offentlig registrerte norske leverandører som har produkter til sårbehandling kan ha reklame på nettsiden.

 • Ingen i styret eller eksterne konsulenter som bidrar til nettsiden, skal være delaktige i anbuds prosesser som har med sårbehandling å gjøre i det offentlige helsevesen.

 • Medlemmene i styret må ha meldt fra om bierverv til sin offentlige arbeidsgiver og arbeidsgiveren skal være informert om Wounds AS sitt mandat og rolle.

 • I hvilken grad et produkt blir omtalt på nettsiden skal alltid være helt uavhengig av om et firma har reklame hos Wounds AS eller ikke. Omtale av et produkt skal til enhver tid gjenspeile forfatterens egne erfaringer og preferanser og skal ikke være knyttet til noen økonomiske interesser.

 • Firmaer som inngår reklameavtale med Wounds AS kan forfatte nyhetsbrev som tydelig skal merkes med reklame/annonse.

 • Leverandørene har rett til å ha avsatt plass til reklamebanner på nettsiden. Innholdet i denne reklamen står firmaet selv juridisk ansvarlig for. Wounds AS forbeholder seg imidlertid retten til å avvise en reklame om det oppfattes som støtende eller ikke er i tråd med vanlige konkurranseregler innenfor norsk lovgivning.

 • Sponsorer har rett til å informere Wounds AS om nyheter, produktutviklinger og arrangement som de tilbyr helsepersonell eller pasienter med formål utdanning.  Wounds AS forbeholder seg rettighetene til å bruke eller ikke bruke denne type informasjon i tråd med de etiske retningslinjene vi har fastsatt. 

 • Sponsorfirmaene er ikke juridisk ansvarlig for innholdet på nettsiden med unntak av reklame de plasserer der selv, eller innholdet på deres egne hjemmesider i de tilfellene www.wounds.no linker til dette.

 • I situasjoner hvor Wounds AS omtaler off-label bruk av et produkt skal Wounds AS alltid gjøre det tydelig at dette ikke er i tråd med anbefalingene fra leverandøren.

 • Bildemateriale har en sentral rolle i formidling av kunnskap om sårbehandling.  Alle pasientrelaterte bilder skal kun gjengis med pasientens (evtl vergens) tillatelse og skal fremstå som anonymisert.

 • Wounds AS benytter også offentlige mediekanaler som facebook, instagram og twitter. De etiske retningslinjer som er angitt ovenfor gjelder også for denne type virksomhet.

 

§6 Årsmøte

Årsmøtet er Wounds AS sitt øverste organ. Det kreves at alle styremedlemmene møter og behandler følgende saker: regnskap, rapport, strategi, virksomhetsplan og budsjett. Skriftlig innkalling sendes styret fem uker i forveien. Forslag til saker må være sendt sekretariatet senest fem uker før årsmøtet og saksdokumenter må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

 

§ 7 Endring av vedtekter og oppløsning

 Endringer i Wounds AS besluttes etter innstilling fra styret.

bottom of page