top of page

Sist oppdatert 13.02.2024

Paragraf § 5-22

Refusjon av utgifter til bandasje- og forbruksmateriell og reseptfrie legemidler 

Selv om de fleste behandlere kjenner til denne refusjonsordningen skjer det ofte at pasienten ikke blir informert om denne muligheten før pasienten allerede har lagt ut store pengebeløp. Det er viktig at legen er tidlig ute med å søke hos HELFO om refusjon av utstyr til sårbehandling når en forventer at såret skal vare i mange måneder. Siden januar 2023 er også kompresjonstrømper omfattet av denne ordningen! Dette er en veldig gledelig nyhet for mange. Imidlertid er det visse begrensinger når det gjelder strømper - se slutten av dette kapittelet for refusjon av kompresjonstrømper.

 

 • Pasienten har kun rett til refusjon etter §5-22 hvis han/hun steller sårene sine selv eller får sårstellet utført på fastlegekontoret. Om såret stelles av hjemmesykepleier må utgiftene til bandasjemateriell dekkes av kommunen! 

 

 • Såret skal være kronisk og skal ha vart i minst 3 måneder i et kalenderår. Det betyr at om pasienten har et sår som i første omgang varte i 4 uker, men senere i samme året får pasienten et residiv som varer 8 uker har han/hun rett på refusjon etter §5-22. OBS! Det går an å søke om refusjon før det har gått 3 måneder. Det er nok å skrive at en forventer at såret vil vare lengre enn 3 måneder. I mange tilfeller er det opplagt at såret vil vare minst 3 måneder og da skal en søke tidlig om refusjon for å spare pasienten for unødvendige utgifter.

 

 • Legen fyller ut skjemaet og sender det til HELFO. I skjemaet må det være krysset av for at pasienten steller såret selv (eller hos fastlegen). Du kan trykke på bildet av skjemaet nedenfor for å komme til Helfo sine sider om denne refusjonsordningen.

Bilde Helfo legeerklæring wounds.PNG

Figur 1 Søknad om bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell

 • Vær oppmerksom på at det ikke er lurt å spesifisere på skjemaet nøyaktig hvilken bandasje pasienten skal kjøpe. Ikke skriv f.eks Allevyn skumbandasje 10 x10 cm fordi da får pasienten bare refundert akkurat disse bandasjene. Istedenfor skal en skrive "herved søkes det om refusjon av alt bandasje- og forbruksmateriell til behandling av dette kroniske såret". Kompresjonsbandasjer til behandling av kroniske sår dekkes også. Siden januar 2023 dekkes også kompresjonsstrømper under visse forutsetninger. Merk også at det uansett kan søkes om refusjon for strømper eller borrelås bandasjer dersom det finnes spesielle grunner til at pasienten ikke kan bruke regulære kompresjonsbind. Husk at også kladd (underlag), tupfere, sterilt saltvann osv dekkes av denne ordningen. Tilleggsutstyr som hansker og avfallsposer dekkes ikke.

 

 • Brukeren må selv anskaffe materiellet på apotek eller bandasjist. Noen bandasjister er veldig imøtekommende og innvilger at pasienten kun betaler egenandelen på alt materiell inntil godkjenningen fra HELFO har kommet, dette sparer pasienten for store utlegg.

 • Pasienten må betale en egenandel  på 2151 kroner (2024) i et kalenderår og 10% av de utgiftene som overstiger dette beløpet. Pasienten må i utgangspunktet selv betale for bandasjemateriellet, for så å sende inn kvitteringer til HELFO for refusjon. Merk at pasienten kan søke HELFO om at helsebutikken eller apotek sender regningen direkte til HELFO. Dette vil i hovedsak kunne søkes om dersom en har store utgifter knyttet til bandasjemateriellet. Dersom direkte oppgjør blir innvilget, vil pasienten kun motta faktura fra butikken/apoteket på egenandelen (2070 kroner + de siste 10%). Søknad om direkte oppgjør må utformes av pasienten selv og sendes til HELFO (ingen skjema).

 • Dersom man har lav inntekt og store sykdomsutgifter kan man søke HELFO om å få dekket egenandelen (2151  kroner og de siste 10%).  Slik søknad må utformes av pasienten selv og sendes til HELFO (finnes ikke ferdig skjema for dette)

 

 • Originalkvitteringene må sendes til HELFO senest 30.juni året etter at pasienten hadde utgiftene. Det er lurt å ta kopi av kvitteringene i tilfelle disse forsvinner i posten. Skjemaet sendes til HELFO, Postboks 2415, Tønsberg. Saksbehandlingstiden er ofte 6-8 uker.

 • Kvitteringsskjemaet som pasienten sender til HELFO ser slik ut:

Figur 2 Kviteringsskjema for utgifter som kan dekkes etter folketrygdloven

 • Egenandelen som brukes til sårbehandlingsmateriell inngår IKKE i frikortordningen for helsetjenester

 • Kontakter du HELFO på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt for barn over 16 år. 

 

 • Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. 

 • Adresse til HELFO:   Pb 2415; 3104 Tønsberg. Telefon :815 70 030

 

 

Refusjon av medisinske kompresjonstrømper

 

Siden januar 2023 har Helfo endret reglene slik at kompresjonsstrømper også kan refunderes under paragraf 5-22. Tidligere var det kun pasienter med lymfødem som fikk støtte til kompresjonsstrømper, men nå kan også pasienter med kroniske sår uten diagnosen lymfødem søke!

 

I rundskriv til folketrygdloven paragraf 5-22, under punkt 8: "Kroniske og alvorlige sår og fistler" omtales refusjonsordningen for bandasjemateriell.

 

Det kan gis bidra til dekning av nødvendige utgifter til:

 • bandasjemateriell

 • medisinsk forbruksmateriell

 • reseptfrie legemidler

 

Nytt fra 01.01.23: Det kan gis dekning til kompresjonsstrømper til behandling av kroniske og alvorlige sår og fistler (leggsår), og til bomullshansker når hanskene benyttes direkte i sårbehandling av brannsår.

 

Materiellet må være kjøpt på apotek eller i en bandasjistforretning, og behovet for materiellet må vare minst tre måneder i løpet av et år.

 

Ved oppstart av behandlingen, og deretter hvert tredje år, skal behovet godkjennes av lege. Legeerklæring skal inneholde diagnose, beskrivelse og lokalisering av såret/fistelen, og begrunnelse for og varigheten av behandlingen. Legen skal også informere om hvem som steller såret.

 

Det kan gis bidrag med 90 prosent over et minstebeløp på 2151 kroner i 2024.

 

Husk, dersom pasienten får hjelp til sårstell av hjemmesykepleien er det også hjemmetjenesten som skal betale for bandasjemateriellet. Pasienten kan da ikke søke om refusjon. Dersom pasienten selv skal kjøpe kompresjonsstrømper kan en søke om refusjon men en må over summen på 2151 kr per år før det refunderes.

Hva mener Wounds AS om §5-22 ?

 

Det er selvsagt positivt at staten dekker største delen av utgiftene hos de pasientene som har langvarige sår. Imidlertid synes vi at systemet er unødvendig tungvint når en skiller mellom de pasientene som stelles av hjemmesykepleier og de som steller såret sitt selv eller får det gjort hos fastlegen. Eneste fordel er imidlertid at de aller sykeste, altså de som ikke har mulighet til å få utført sårbehandlingen på et legekontor slipper å anskaffe materiellet selv og får dekket hele beløpet via kommunen.

 

Men vi har sett eksempler der kommunene oppfordrer sine ansatte til å ha høy terskel for å tilby sårskift hjemme. Det vil si, kommunene oppfordrer brukerne til å oppsøke fastlegen for sårskift slik at kommunene kan spare på materiell- og personalutgifter.

 

Dagens regelverk fører også til at anbefalingene om hvilken bandasje som skal brukes ikke alltid følges fordi kommunene har begrenset sitt utvalg for å spare penger. Utvalget av bandasjene styres av anbudsprosesser og det er ikke sikkert at kommunene bruker de samme bandasje typene som spesialisthelsetjenesten. Mens en noen ganger kan bytte ut en bandasje type for en annen uten at det har noen konsekvens, har vi også sett eksempler på at en har påført pasienten en forverring av såret fordi en ikke hadde tilgang til den planlagte bandasje typen.

bottom of page